top of page

ALGEMENE BEPALINGEN

 

1. Aanbiedingen overeenkomst
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten waarbij KASSA-SYSTEMEN.BE CommV, nader genoemd als „KASSA-SYSTEMEN.BE‟, goederen en/of diensten van welke aard ook aan cliënt, lees; wederpartij in de overeenkomst, levert. Afwijkingen en aanvullingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
1.2 Toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van cliënt wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
1.3 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven.

Elke dienstverlening wordt aangegaan als middelen verbintenis, nooit als resultaatsverbintenis. De CommV Kassa-Systemen.be verbindt zich ertoe alle te verstrekken diensten met zorg uit te voeren.

 

2. Aanbiedingen en toleranties
2.1. Alle aanbiedingen en genoteerde orders zijn steeds vrijblijvend.
2.2. KASSA-SYSTEMEN.BE is eerst gebonden na schriftelijke aanvaarding zijnerzijds van de opdracht en na ontvangst.
2.3. Een bestelling en/of opdracht bindt de afnemer, op straffe van kosten, schades en interesten.
2.4. Herhalingsorders worden beschouwd als nieuwe orders.
2.5. Ten aanzien van alle aangeboden goederen, adviesdiensten en/of montagewerkzaamheden etc. gelden naast hetgeen daaromtrent in de eventueel door de KASSA-SYSTEMEN.BE verstrekte catalogi en brochures staat vermeld, de normale en/of gebruikelijke volgens de officiële voorschriften en normen toegestane toleranties. Geringe afwijkingen van de in de catalogi en brochures voorkomende afbeeldingen, beschrijvingen, afmetingen, gewichten, kleuren etc. worden derhalve voorbehouden; dergelijke afwijkingen ontslaan de afnemer nimmer van zijn verplichtingen uit de overeenkomst.

 

3. Prijs en betaling
3.1 Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW), kredietbeperkingen, verpakking- en verzendkosten en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
3.2 Indien sprake is van een periodieke betalingsverplichting van cliënt, geldt dat KASSA-SYSTEMEN.BE gerechtigd is schriftelijk op een termijn van ten minste drie maanden de geldende prijzen en tarieven aan te passen. Indien cliënt niet akkoord wenst te gaan met een dergelijke aanpassing, is cliënt gerechtigd binnen dertig dagen na de kennisgeving de overeenkomst te beëindigen tegen de datum waarop de aanpassing in werking zou treden.
3.3 Partijen zullen in de overeenkomst de datum of data waarop KASSA-SYSTEMEN.BE de vergoeding voor de overeengekomen prestaties aan cliënt in rekening brengt, vastleggen. Facturen worden door cliënt betaald volgens de op de factuur vermelde betalingscondities. Bij gebreke van een specifieke regeling zal cliënt binnen dertig dagen na factuurdatum betalen. Cliënt 2.4 is niet gerechtigd tot verrekening of tot opschorting van een betaling.
3.4 Indien cliënt de verschuldigde bedragen niet tijdig betaalt, is cliënt, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag wettelijke rente verschuldigd, te weten 2% per maand. Indien cliënt na aanmaning of ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen,
kan KASSA-SYSTEMEN.BE de vordering uit handen geven.

 

4. Vertrouwelijke gegevens
4. Elk der partijen garandeert dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven, tenzij een wettelijke plicht openbaarmaking van die gegevens gebiedt. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door een der partijen als zodanig zijn aangeduid.

 

5. Voorbehoud van eigendom en rechten, zaaksvorming en retentie
5.1 Alle aan cliënt geleverde zaken blijven eigendom van KASSA-SYSTEMEN.BE totdat alle bedragen die cliënt verschuldigd is voor de krachtens de overeenkomst geleverde of te leveren zaken of verrichte of te verrichten werkzaamheden, evenals alle overige bedragen die cliënt wegens het tekortschieten in de betalingsverplichting verschuldigd is, volledig aan KASSA-SYSTEMEN.BE zijn voldaan.
5.2 Gebruiksrechten worden in voorkomend geval aan cliënt steeds verleend of overgedragen onder de voorwaarde dat cliënt de daarvoor overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt.
5.3 KASSA-SYSTEMEN.BE kan de in het kader van de overeenkomst ontvangen of gegenereerde zaken, producten, vermogensrechten, gegevens, documenten, databestanden en (tussen-)resultaten van de dienstverlening van KASSA-SYSTEMEN.BE onder zich houden, ondanks een bestaande verplichting tot afgifte, totdat cliënt alle aan KASSA-SYSTEMEN.BE verschuldigde bedragen betaald heeft.

 

6. Risico
6 Het risico van verlies, diefstal of beschadiging van zaken, producten, programmatuur of gegevens die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op cliënt over op het moment waarop deze in de feitelijke beschikkingsmacht van cliënt of een hulppersoon van cliënt zijn gebracht.

 

7. Rechten van intellectuele of industriële eigendom
7.1 Alle rechten van intellectuele en industriële eigendom op de krachtens de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde programmatuur, databestanden, apparatuur of andere materialen zoals ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, evenals voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij KASSA-SYSTEMEN.BE, diens licentiegevers of diens toeleveranciers. Cliënt verkrijgt uitsluitend
de gebruiksrechten die bij deze voorwaarden en de wet uitdrukkelijk worden toegekend. Ieder ander of verdergaand recht van cliënt tot verveelvoudiging van programmatuur, databestanden of andere materialen is uitgesloten. Een aan cliënt toekomend recht tot gebruik is niet-exclusief en niet- overdraagbaar aan derden.
7.2 Indien in afwijking van artikel 6 KASSA-SYSTEMEN.BE bereid is zich te verbinden tot overdracht van een recht van intellectuele of industriële eigendom, kan een zodanige verbintenis steeds slechts schriftelijk en uitdrukkelijk worden aangegaan. Indien partijen schriftelijk en uitdrukkelijk overeenkomen dat rechten intellectuele of industriële eigendom ten aanzien van specifiek voor cliënt ontwikkelde programmatuur, databestanden, apparatuur of andere materialen, over zullen gaan op cliënt, dan laat dit de bevoegdheid van KASSA-SYSTEMEN.BE onverlet om de aan die ontwikkeling ten grondslag liggende onderdelen, algemene beginselen, ideeën, ontwerpen, documentatie, werken, programmeertalen en dergelijke, zonder enige beperking voor andere doeleinden toe te passen en te exploiteren, hetzij voor zich zelf hetzij voor derden. Evenmin tast een overdracht van rechten van intellectuele of industriële eigendom het recht van KASSA-SYSTEMEN.BE aan om ten behoeve van zichzelf of derden ontwikkelingen te ondernemen die soortgelijk zijn aan die welke ten behoeve van cliënt zijn of worden gedaan.
7.3 Het is cliënt niet toegestaan enige aanduiding betreffende het vertrouwelijke karakter dan wel betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit de programmatuur, databestanden, apparatuur of materialen te verwijderen of te wijzigen.
7.4 Het is KASSA-SYSTEMEN.BE toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de programmatuur of met het oog op overeengekomen beperkingen in de duur van het recht tot gebruik van de programmatuur. Het is cliënt niet toegestaan een dergelijke technische maatregel te verwijderen of te ontwijken. Indien beveiligingsmaatregelen tot gevolg hebben dat cliënt geen reservekopie van
programmatuur kan maken, zal KASSA-SYSTEMEN.BE cliënt desgevraagd een reservekopie ter beschikking stellen.
7.5 Tenzij KASSA-SYSTEMEN.BE een reservekopie van de programmatuur aan cliënt ter beschikking stelt, mag cliënt één reservekopie van de programmatuur maken, welke uitsluitend gebruikt mag worden ter bescherming tegen onvrijwillig bezitsverlies of beschadiging.
Installatie van de reservekopie geschiedt slechts na onvrijwillig bezitsverlies of beschadiging. Een reservekopie dient te zijn voorzien van dezelfde labels en aanduidingen van auteursrecht als aanwezig op het oorspronkelijke exemplaar (zie artikel 6.3).
7.6 Met inachtneming van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden is cliënt gerechtigd tot verbetering van fouten in hem ter beschikking gestelde programmatuur als dat noodzakelijk is voor het met de programmatuur beoogde gebruik. Waar in deze algemene voorwaarden sprake is van „fouten‟, wordt daaronder verstaan het substantieel niet voldoen aan de door KASSA-SYSTEMEN.BE schriftelijk kenbaar gemaakte functionele of technische specificaties en, ingeval van maatwerkprogrammatuur en websites, aan de tussen partijen schriftelijk uitdrukkelijk overeengekomen functionele of technische specificaties. Van een fout is alleen sprake indien cliënt deze kan aantonen en indien deze reproduceerbaar is. Cliënt is gehouden van fouten onverwijld melding aan KASSA-SYSTEMEN.BE te maken.
7.7 KASSA-SYSTEMEN.BE vrijwaart cliënt tegen elke rechtsvordering van een derde welke gebaseerd is op de bewering dat door KASSA-SYSTEMEN.BE zelf ontwikkelde programmatuur, databestanden, apparatuur of andere materialen inbreuk maken op een in Nederland geldend recht van intellectuele of industriële eigendom, onder de voorwaarde dat cliënt KASSA-SYSTEMEN.BE onverwijld schriftelijk informeert over het bestaan en de inhoud van de
rechtsvordering en de afhandeling van de zaak, waaronder het treffen van eventuele schikkingen, geheel overlaat aan KASSA-SYSTEMEN.BE. Cliënt zal daartoe de nodige volmachten, informatie en medewerking aan KASSA-SYSTEMEN.BE verlenen om zich, indien nodig in naam van cliënt, tegen deze rechtsvorderingen te verweren. Deze verplichting tot vrijwaring vervalt indien de verweten inbreuk verband houdt (i) met door cliënt ter gebruik, bewerking, verwerking of incorporatie aan KASSA-SYSTEMEN.BE ter beschikking gestelde materialen, dan wel (ii) met wijzigingen die cliënt in de programmatuur, databestanden, apparatuur of andere materialen heeft aangebracht of door derden heeft laten aanbrengen. Indien in rechte onherroepelijk vast staat dat de door KASSA-SYSTEMEN.BE zelf ontwikkelde programmatuur, databestanden, apparatuur of andere materialen
inbreuk maken op enig aan een derde toebehorend recht van intellectuele of industriële eigendom of indien naar het oordeel van KASSA-SYSTEMEN.BE een gerede kans bestaat dat een zodanige inbreuk zich voordoet, zal KASSA-SYSTEMEN.BE zo mogelijk zorg dragen dat cliënt het geleverde, of functioneel gelijkwaardige andere programmatuur, databestanden, apparatuur of de betreffende andere materialen ongestoord kan
blijven gebruiken, bijvoorbeeld door aanpassing van de inbreuk makende onderdelen of door verwerving van een gebruiksrecht ten behoeve van cliënt. Indien KASSA-SYSTEMEN.BE naar zijn uitsluitend oordeel niet of niet anders dan op voor hem (financieel) onredelijk bezwarende wijze kan zorg dragen dat cliënt het geleverde ongestoord kan blijven gebruiken, zal KASSA-SYSTEMEN.BE het geleverde tegen creditering van de verwervingskosten onder aftrek van een redelijke gebruiksvergoeding terugnemen. KASSA-SYSTEMEN.BE zal zijn keuze in dit kader niet maken dan na overleg met cliënt. Iedere andere of verdergaande aansprakelijkheid of vrijwaringverplichting van KASSA-SYSTEMEN.BE wegens schending van rechten
van intellectuele of industriële eigendom van een derde is geheel uitgesloten, daaronder begrepen aansprakelijkheid en vrijwaringverplichtingen van KASSA-SYSTEMEN.BE voor inbreuken die veroorzaakt worden door het gebruik van de geleverde programmatuur, databestanden, apparatuur en/of materialen (i) in een niet door KASSA-SYSTEMEN.BE gemodificeerde vorm, (ii) in samenhang met niet door KASSA-SYSTEMEN.BE
geleverde of verstrekte zaken of programmatuur of (iii) op een andere wijze dan waarvoor de apparatuur, programmatuur, databestanden en/of andere materialen zijn ontwikkeld of bestemd.

8. Medewerking door cliënt; communicatie
8.1 Cliënt zal KASSA-SYSTEMEN.BE steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen en alle medewerking verlenen, waaronder het verstrekken van toegang tot zijn gebouwen. Indien cliënt in het kader van het verlenen van medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst eigen personeel inzet, zal dit personeel beschikken over de noodzakelijke kennis, ervaring, capaciteit en kwaliteit.
8.2 Indien cliënt programmatuur, materialen, databestanden of gegevens op een informatiedrager aan KASSA-SYSTEMEN.BE ter beschikking stelt, zullen deze voldoen aan de door KASSA-SYSTEMEN.BE voorgeschreven specificaties.
8.3 Indien cliënt de voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens, apparatuur, programmatuur of medewerkers niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van KASSA-SYSTEMEN.BE stelt of indien cliënt op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft KASSA-SYSTEMEN.BE het recht tot gehele of gedeeltelijke opschorting van de uitvoering van de overeenkomst en heeft hij het recht om de daardoor ontstane kosten volgens zijn gebruikelijke tarieven in rekening te brengen, een en ander onverminderd het recht van KASSA-SYSTEMEN.BE tot uitoefening van enig ander wettelijk recht.
8.4 Ingeval medewerkers van KASSA-SYSTEMEN.BE op locatie van cliënt werkzaamheden verrichten, draagt cliënt kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten, zoals een werkruimte met computer- en telecommunicatiefaciliteiten. De werkruimte en faciliteiten zullen voldoen aan alle geldende (wettelijke) eisen en voorschriften betreffende arbeidsomstandigheden. Cliënt vrijwaart KASSA-SYSTEMEN.BE voor aanspraken van derden, waaronder medewerkers van KASSA-SYSTEMEN.BE, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden welke het gevolg is van handelen of nalaten van cliënt of van onveilige situaties in diens organisatie. Cliënt zal de binnen zijn organisatie geldende huis- en beveiligingsregels tijdig aan de in te zetten medewerkers van KASSA-SYSTEMEN.BE kenbaar maken.
8.5 Indien bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik wordt gemaakt van telecommunicatiefaciliteiten, waaronder internet, is cliënt verantwoordelijk voor de juiste keuze en de tijdige en adequate beschikbaarheid ervan, behoudens voor die faciliteiten welke onder direct gebruik en beheer van KASSA-SYSTEMEN.BE staan. KASSA-SYSTEMEN.BE is nimmer aansprakelijk voor schade of kosten wegens transmissiefouten, storingen of niet- beschikbaarheid van deze faciliteiten, tenzij cliënt bewijst dat deze schade of kosten het gevolg zijn van opzet of bewuste roekeloosheid van KASSA-SYSTEMEN.BE of diens leidinggevenden. Indien bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik wordt gemaakt van telecommunicatiefaciliteiten is KASSA-SYSTEMEN.BE gerechtigd cliënt toegangs- of identificatiecodes toe te wijzen. KASSA-SYSTEMEN.BE kan toegewezen toegangs- of identificatiecodes wijzigen. Cliënt behandelt de toegangscodes vertrouwelijk en met zorg en maakt deze slechts aan geautoriseerde personeelsleden kenbaar. KASSA-SYSTEMEN.BE is nimmer aansprakelijk voor schade of kosten die het gevolg zijn van misbruik dat van toegangs- of identificatiecodes wordt gemaakt.

 

9. Leveringstermijnen
9.1 Alle leveringstermijnen en andere termijnen ter zake van de uitvoering van de overeenkomst worden door de KASSA-SYSTEMEN.BE naar beste weten vastgesteld, maar zijn niet bindend. Zij zullen zoveel mogelijk door de KASSA-SYSTEMEN.BE in acht worden genomen en bij dreigende aanmerkelijke overschrijding zal KASSA-SYSTEMEN.BE met afnemer in overleg treden.
9.2 Tenzij anders is vermeld, gaat de leveringstermijn in, zodra KASSA-SYSTEMEN.BE de opdrachtbevestiging aan afnemer heeft verzonden, KASSA-SYSTEMEN.BE in het bezit is gesteld van alle door de afnemer aan hem te verstrekken voorwerpen, bescheiden, tekeningen, materialen en gegevens en KASSA-SYSTEMEN.BE de eventueel overeengekomen vooruitbetaling(en) heeft ontvangen.
9.3 Op het moment dat de leveringstermijn is verstreken en afnemer de levering der goederen c.q. de te verrichten diensten niet in ontvangst neemt, heeft de KASSA-SYSTEMEN.BE naar zijn keuze het recht, hetzij aan afnemer opslagkosten in rekening te brengen en/of aanvullende schadevergoeding te vorderen, hetzij, door schriftelijke mededeling aan afnemer, de overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen, onverminderd zijn recht op volledige schadevergoeding.
9.4 Overschrijding van de leveringstermijn door KASSA-SYSTEMEN.BE, door welke oorzaak ook, geeft de afnemer nimmer het recht op vergoeding voor directe of indirecte schade, ontbinding der overeenkomst of niet nakoming van enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting, behoudens voor zover deze rechten uitdrukkelijk voor afnemer uit de wet voortvloeien.
9.5 Leveringstermijnen worden verlengd met tijd, welke afnemer te laat is met betaling van enig volgens de overeenkomst verschuldigd bedrag.
9.6 De KASSA-SYSTEMEN.BE heeft te allen tijde het recht te bepalen dat daarvoor naar zijn oordeel in aanmerking komende artikelen slechts in bepaalde minimum hoeveelheden zullen worden geleverd.

 

10. Wijziging en meerwerk
10.1 Indien KASSA-SYSTEMEN.BE op verzoek of met voorafgaande instemming van cliënt werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeengekomen dienstverlening vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door cliënt worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van KASSA-SYSTEMEN.BE. Van meerwerk is eveneens sprake indien een systeemanalyse, een ontwerp of specificaties worden uitgebreid of gewijzigd. KASSA-SYSTEMEN.BE is nimmer verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en hij kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten
10.2 Cliënt aanvaardt dat door werkzaamheden of prestaties als bedoeld in artikel 18.1 het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van de dienstverlening, en de wederzijdse verantwoordelijkheden van cliënt en KASSA-SYSTEMEN.BE, kunnen worden beïnvloed. Het feit dat zich tijdens de uitvoering van de overeenkomst (de vraag naar) meerwerk voordoet, is voor cliënt nimmer grond voor ontbinding of beëindiging van de overeenkomst.
10.3 Voor zover voor de dienstverlening een vaste prijs is afgesproken, zal KASSA-SYSTEMEN.BE cliënt desgevraagd tevoren schriftelijk informeren over de financiële consequenties van die extra werkzaamheden of prestaties.

 

11. Beëindiging overeenkomst
11.1 Aan elk der partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien de andere partij, steeds in alle gevallen na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen uit de overeenkomst.
11.2 Indien een overeenkomst welke naar zijn aard en inhoud niet door volbrenging eindigt, voor onbepaalde tijd is aangegaan, kan deze door elk der partijen na goed overleg en onder opgave van redenen door schriftelijke opzegging worden beëindigd. Indien tussen partijen geen uitdrukkelijke opzegtermijn is overeengekomen, dient bij de opzegging een redelijke termijn van twee maanden in acht te worden genomen. Partijen zullen wegens opzegging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.
11.3 In afwijking van wat de wet daaromtrent door middel van regelend recht heeft bepaald, kan cliënt een overeenkomst van dienstverlening slechts opzeggen in de gevallen geregeld in deze voorwaarden.
11.4 Elk der partijen kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk schriftelijk beëindigen indien de wederpartij -al dan niet voorlopig- surséance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van wederpartij faillissement
wordt aangevraagd of indien de onderneming van de wederpartij wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen. KASSA-SYSTEMEN.BE is wegens deze beëindiging nimmer tot enige restitutie van reeds ontvangen gelden dan wel tot schadevergoeding gehouden. Ingeval van faillissement van cliënt vervalt het recht tot gebruik van aan cliënt ter beschikking gestelde programmatuur van rechtswege.

 

12. Aansprakelijkheid van KASSA-SYSTEMEN.BE; vrijwaring
12.1 Indien KASSA-SYSTEMEN.BE aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld. De aansprakelijk van KASSA-SYSTEMEN.BE is beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan één jaar, wordt de voor de overeenkomst bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (excl. BTW) bedongen voor één jaar. De aansprakelijkheid van KASSA-SYSTEMEN.BE is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval..
12.2 KASSA-SYSTEMEN.BE is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid van KASSA-SYSTEMEN.BE of zijn leidinggevende ondergeschikten.
Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
a. redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze voorwaarden;
b. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover cliënt aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze voorwaarden.
12.3 Aansprakelijkheid van KASSA-SYSTEMEN.BE voor indirecte schade verband houdende met het gebruik van door cliënt aan KASSA-SYSTEMEN.BE voorgeschreven zaken, materialen of software van derden, schade verband houdende met de inschakeling van door cliënt aan KASSA-SYSTEMEN.BE voorgeschreven toe leveranciers en alle andere vormen van schade dan genoemd in artikel 10.1 en 10.2, uit welken hoofde dan ook, is uitgesloten.
12.4 De in voorgaande leden van dit artikel 10 genoemde beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van KASSA-SYSTEMEN.BE of diens leidinggevenden.
12.5 De aansprakelijkheid van KASSA-SYSTEMEN.BE wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat in alle gevallen slechts indien cliënt KASSA-SYSTEMEN.BE onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en KASSA-SYSTEMEN.BE ook na die termijn toerekenbaar te kort blijft schieten in de nakoming van zijn verplichtingen.
De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat KASSA-SYSTEMEN.BE in staat is adequaat te reageren.
12.6 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat cliënt de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij KASSA-SYSTEMEN.BE meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen KASSA-SYSTEMEN.BE vervalt door het enkele verloop van 12 maanden na het ontstaan van de vordering.
12.7 Het bepaalde in dit artikel geldt ook ten gunste van alle (rechts)personen waarvan KASSA-SYSTEMEN.BE zich ter uitvoering van de overeenkomst bedient.
12.8 Cliënt draagt het risico van de selectie, het gebruik en de toepassing in zijn organisatie van de apparatuur, programmatuur, databestanden en andere producten en materialen en van de door KASSA-SYSTEMEN.BE te verlenen diensten, en is eveneens verantwoordelijk voor de controle- en beveiligingsprocedures en een adequaat systeembeheer.

 

13. Overmacht
13.1 Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan overmacht van toeleveranciers van KASSA-SYSTEMEN.BE , het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door cliënt aan KASSA-SYSTEMEN.BE zijn voorgeschreven evenals gebrekkigheid van zaken, materialen, programmatuur van derden waarvan het gebruik door cliënt aan KASSA-SYSTEMEN.BE is voorgeschreven, brand, weersinvloeden, staking en overheidsbeperkingen.
13.2 Indien een overmacht situatie langer dan negentig dagen heeft geduurd, hebben partijen het recht om de overeenkomst door schriftelijke ontbinding te beëindigen. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.
14. Toepasselijk recht en geschillen
14. De overeenkomsten tussen KASSA-SYSTEMEN.BE en cliënt worden beheerst door Belgisch recht. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 is uitgesloten.

 

SERVICE
De in dit hoofdstuk “service” vermelde bepalingen zijn, naast de Algemene Bepalingen uit deze algemene voorwaarden, van toepassing indien KASSA-SYSTEMEN.BE diensten op het gebied van service verleent, waaronder wordt verstaan de automatische verwerking van gegevens met behulp van door KASSA-SYSTEMEN.BE beheerde programmatuur en apparatuur.

 

15. Duur
15. Indien de overeenkomst betrekking heeft op het periodiek of regelmatig verlenen van service, wordt de overeenkomst aangegaan voor de tussen partijen overeengekomen duur, bij gebreke waarvan een duur van één jaar geldt. De duur van de overeenkomst wordt telkenmale stilzwijgend voor de duur van de oorspronkelijke periode verlengd, tenzij cliënt of KASSA-SYSTEMEN.BE de overeenkomst schriftelijk beëindigt met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden voor het einde van de betreffende periode.

 

16. Uitvoering van de werkzaamheden
16.1 Alle door KASSA-SYSTEMEN.BE te verwerken gegevens zullen overeenkomstig de door KASSA-SYSTEMEN.BE te stellen voorwaarden door cliënt worden geprepareerd en aangeleverd. Cliënt zal de te verwerken gegevens brengen naar en de resultaten van de verwerking ophalen van de plaats waar KASSA-SYSTEMEN.BE de service uitvoert. Transport en transmissie, op welke wijze dan ook, geschieden voor rekening en risico van cliënt, ook indien deze door KASSA-SYSTEMEN.BE worden uitgevoerd of verzorgd.
16.2 Cliënt staat er voor in dat alle door hem aan KASSA-SYSTEMEN.BE ter uitvoering van de computerservice ter beschikking gestelde materialen, gegevens, programmatuur, procedures en instructies steeds juist en volledig zijn en dat alle aan KASSA-SYSTEMEN.BE verstrekte informatiedragers voldoen aan de specificaties van KASSA-SYSTEMEN.BE.
16.3 Alle door KASSA-SYSTEMEN.BE bij de computerservice gebruikte apparatuur, programmatuur en andere zaken blijven het eigendom respectievelijk voorwerp van intellectuele en industriële eigendom van KASSA-SYSTEMEN.BE, ook indien cliënt een vergoeding betaalt voor het ontwikkelen of aanschaffen ervan door KASSA-SYSTEMEN.BE. KASSA-SYSTEMEN.BE kan de van cliënt ontvangen producten en gegevens en de gegenereerde resultaten van de verwerking onder zich houden totdat cliënt alle aan KASSA-SYSTEMEN.BE verschuldigde bedragen betaald heeft.
16.4 KASSA-SYSTEMEN.BE kan wijzigingen in de inhoud of omvang van de service aanbrengen. Indien dergelijke wijzigingen een verandering van de bij cliënt geldende procedures tot gevolg hebben, zal KASSA-SYSTEMEN.BE cliënt hierover zo tijdig mogelijk inlichten en komen de kosten van deze verandering voor rekening van cliënt. In dat geval kan cliënt de overeenkomst schriftelijk door opzegging beëindigen tegen de datum waarop de wijziging in werking treedt, tenzij deze wijziging verband houdt met wijzigingen in relevante wetgeving of andere door bevoegde instanties gegeven voorschriften of KASSA-SYSTEMEN.BE de kosten van deze wijziging voor zijn rekening neemt.
16.5 KASSA-SYSTEMEN.BE spant zich er naar beste kunnen voor in dat de door hem bij de uitvoering van de service gebruikte programmatuur tijdig wordt aangepast aan wijzigingen in de door hem in het kader van zijn dienstverlening beheerde Nederlandse wet- en regelgeving. Op verzoek zal KASSA-SYSTEMEN.BE tegen zijn gebruikelijke tarieven cliënt adviseren over de gevolgen van deze aanpassingen voor cliënt.

 

17. Beveiliging, privacy en bewaartermijnen
17.1 KASSA-SYSTEMEN.BE voldoet aan de verplichtingen die uit hoofde van de wetgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens als bewerker op hem rusten. KASSA-SYSTEMEN.BE zal zorg dragen voor passende technische en organisatorische maatregelen om (persoons)gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.
17.2 Cliënt staat ervoor in dat alle wettelijke voorschriften betreffende de verwerking van persoonsgegevens, daaronder begrepen de voorschriften die bij of krachtens de Wet Bescherming Persoonsgegevens zijn gegeven, stipt in acht worden genomen en dat alle voorgeschreven aanmeldingen zijn verricht en alle vereiste toestemmingen tot verwerking van persoonsgegevens zijn verkregen. Cliënt
zal KASSA-SYSTEMEN.BE alle ter zake gevraagde informatie onverwijld schriftelijk verstrekken.
17.3 Cliënt vrijwaart KASSA-SYSTEMEN.BE voor alle aanspraken van derden die jegens KASSA-SYSTEMEN.BE mochten worden ingesteld wegens een niet aan KASSA-SYSTEMEN.BE toe te rekenen schending van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en/of andere wetgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens.

 

18. Garantie
18.1 KASSA-SYSTEMEN.BE is niet verantwoordelijk voor controle van de juistheid en volledigheid van de resultaten van de service. Cliënt zal na ontvangst deze resultaten zelf controleren. KASSA-SYSTEMEN.BE staat er niet voor in dat de service foutloos of zonder onderbrekingen wordt verleend.
18.2 Indien gebreken in de resultaten van de service een direct gevolg zijn van producten, programmatuur, informatiedragers, procedures of bedieningshandelingen waarvoor KASSA-SYSTEMEN.BE uit hoofde van de overeenkomst uitdrukkelijk verantwoordelijk is, zal KASSA-SYSTEMEN.BE de service herhalen teneinde naar beste vermogen deze onvolkomenheden te herstellen, mits cliënt de onvolkomenheden zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen één week na ontvangst van de resultaten van de service, schriftelijk en gedetailleerd aan KASSA-SYSTEMEN.BE kenbaar maakt. Slechts indien gebreken in de service aan KASSA-SYSTEMEN.BE toerekenbaar zijn, wordt de herhaling gratis uitgevoerd.
18.3 Indien gebreken niet zijn toe te rekenen aan KASSA-SYSTEMEN.BE en/of de gebreken het gevolg zijn van fouten of onvolkomenheden van cliënt, zoals het aanleveren van onjuiste of onvolledige informatie, zal KASSA-SYSTEMEN.BE de kosten van een eventuele herhaling volgens zijn gebruikelijke tarieven aan cliënt in rekening brengen. Indien herstel van aan KASSA-SYSTEMEN.BE toerekenbare gebreken technisch of redelijkerwijs niet mogelijk is, zal KASSA-SYSTEMEN.BE de voor de betreffende service door cliënt verschuldigde bedragen crediteren, zonder verder of anderszins jegens cliënt aansprakelijk te zijn. Aan cliënt komen geen andere rechten wegens gebreken in de service toe dan die welke in deze garantieregeling zijn beschreven.

 

DIENSTVERLENING
De in dit hoofdstuk “Dienstverlening” vermelde bepalingen zijn, naast de Algemene Bepalingen van deze algemene voorwaarden, van toepassing indien KASSA-SYSTEMEN.BE diensten verleent, zoals advisering, toepasbaarheidsonderzoek, consultancy, opleidingen, cursussen, trainingen, ondersteuning, het ontwerpen, ontwikkelen, implementeren of beheren van programmatuur, websites of informatiesystemen en dienstverlening met betrekking tot netwerken. Deze bepalingen laten de in deze algemene voorwaarden opgenomen bepalingen betreffende specifieke diensten, zoals computerservice, de ontwikkeling van programmatuur en onderhoud, onverlet.

 

19. Uitvoering
19.1 KASSA-SYSTEMEN.BE zal zich naar beste kunnen inspannen de dienstverlening met zorg uit te voeren, in voorkomend geval overeenkomstig de met cliënt schriftelijk vastgelegde afspraken en procedures. Alle diensten van KASSA-SYSTEMEN.BE worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij en voor zover in de schriftelijke overeenkomst KASSA-SYSTEMEN.BE uitdrukkelijk een resultaat heeft toegezegd en het betreffende resultaat tevens met voldoende bepaaldheid is omschreven. Eventuele afspraken betreffende een serviceniveau worden steeds slechts schriftelijk uitdrukkelijk overeengekomen.
19..2 Indien is overeengekomen dat de dienstverlening in fasen zal plaatsvinden, is KASSA-SYSTEMEN.BE gerechtigd de aanvang van de diensten die tot een fase behoren uit te stellen totdat cliënt de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
19.3 Slechts indien dit schriftelijk uitdrukkelijk is overeengekomen, is KASSA-SYSTEMEN.BE gehouden bij de uitvoering van de dienstverlening tijdige en verantwoord gegeven aanwijzingen van cliënt op te volgen. KASSA-SYSTEMEN.BE is niet verplicht aanwijzingen op te volgen die de inhoud of omvang van de overeengekomen dienstverlening wijzigen of aanvullen; indien dergelijke aanwijzingen echter worden opgevolgd, zullen de desbetreffende werkzaamheden worden vergoed conform artikel 18.
19.4 Indien een overeenkomst tot dienstverlening is aangegaan met het oog op uitvoering door een bepaalde persoon, is KASSA-SYSTEMEN.BE steeds
gerechtigd na overleg met cliënt deze persoon te vervangen door een of meer andere personen met dezelfde kwalificaties.
19.5 Bij gebreke van een uitdrukkelijk overeengekomen factureringsschema zijn alle bedragen die betrekking hebben op door KASSA-SYSTEMEN.BE verleende diensten eens per kalendermaand achteraf verschuldigd.

 

20. Opleidingen, cursussen en trainingen
20.1 Voor zover de dienstverlening van KASSA-SYSTEMEN.BE bestaat uit het verzorgen van een opleiding, cursus of training, kan KASSA-SYSTEMEN.BE steeds vóór de aanvang daarvan de terzake verschuldigde betaling verlangen. De gevolgen van een annulering van deelname aan een opleiding, cursus of training worden beheerst door de bij KASSA-SYSTEMEN.BE gebruikelijke regels.
20.2 Indien het aantal aanmeldingen daartoe naar het oordeel van KASSA-SYSTEMEN.BE aanleiding geeft, is KASSA-SYSTEMEN.BE gerechtigd de opleiding, cursus of training te combineren met één of meer andere opleidingen, cursussen of trainingen, of deze op een latere datum of een later tijdstip te laten plaatsvinden.

 

ONTWIKKELING VAN PROGRAMMATUUR
De in dit hoofdstuk “Ontwikkeling van programmatuur” vermelde bepalingen zijn, naast de Algemene Bepalingen van deze algemene voorwaarden en de bijzondere bepalingen uit het hoofdstuk “Dienstverlening”, van toepassing indien KASSA-SYSTEMEN.BE in opdracht van cliënt programmatuur ontwikkelt en deze eventueel installeert. Op deze programmatuur is ook het hoofdstuk “Gebruik en onderhoud van programmatuur” van toepassing, behalve voor zover daarvan in dit hoofdstuk wordt afgeweken. De in dit hoofdstuk bedoelde rechten en
verplichtingen hebben uitsluitend betrekking op computerprogrammatuur in een voor een gegevensverwerkende machine leesbare vorm en vastgelegd op voor een zodanige machine leesbaar materiaal, alsmede op de daarbij behorende documentatie. Daar waar in dit hoofdstuk over programmatuur wordt gesproken, zijn daarmee tevens bedoeld websites.

 

21. Ontwikkeling van programmatuur
21.1 Indien niet reeds bij het aangaan van de overeenkomst specificaties of een ontwerp van de te ontwikkelen programmatuur aan KASSA-SYSTEMEN.BE ter hand zijn gesteld, zullen partijen in overleg schriftelijk specificeren welke programmatuur ontwikkeld zal worden en op welke manier dit zal geschieden. KASSA-SYSTEMEN.BE zal de ontwikkeling van de programmatuur met zorg uitvoeren op basis van de door cliënt te verstrekken gegevens, voor de juistheid, volledigheid en consistentie waarvan cliënt instaat. Indien partijen het gebruik van een ontwikkelingsmethode zijn overeengekomen die zich er door kenmerkt dat het ontwerpen en/of het ontwikkelen van onderdelen van de programmatuur onderworpen is aan een nadere, tijdens de uitvoering van de overeenkomst te bepalen prioriteitstelling, zal deze prioriteitstelling steeds in overleg tussen partijen tot stand komen.
 

21.2 KASSA-SYSTEMEN.BE is gerechtigd, doch niet verplicht, de juistheid, volledigheid of consistentie van de aan hem ter beschikking gestelde gegevens, specificaties of ontwerpen te onderzoeken en bij constatering van eventuele onvolkomenheden de overeengekomen werkzaamheden op
te schorten totdat cliënt de betreffende onvolkomenheden heeft weggenomen.
21.3 Onverminderd het bepaalde in artikel 6 verkrijgt cliënt slechts het recht tot gebruik van de programmatuur in zijn eigen bedrijf of organisatie. Slechts indien en voor zover dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen, kan de broncode van de programmatuur en de bij de ontwikkeling van de programmatuur gemaakte technische documentatie aan cliënt ter beschikking worden gesteld, in welk geval
cliënt gerechtigd zal zijn in deze programmatuur wijzigingen aan te brengen. Indien KASSA-SYSTEMEN.BE in rechte gehouden wordt de broncode en/of de technische documentatie aan cliënt ter beschikking te stellen, kan KASSA-SYSTEMEN.BE daarvoor een redelijke vergoeding verlangen.
22. Aflevering, installatie en acceptatie
22.1 KASSA-SYSTEMEN.BE zal de te ontwikkelen programmatuur aan cliënt zoveel mogelijk conform de schriftelijk vastgelegde specificaties afleveren en installeren, dit laatste slechts indien een door KASSA-SYSTEMEN.BE uit te voeren installatie schriftelijk is overeengekomen. Bij gebreke van uitdrukkelijke afspraken daaromtrent zal cliënt zelf de programmatuur installeren, inrichten, parametriseren, tunen en indien nodig de daarbij gebruikte apparatuur en gebruiksomgeving aanpassen. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen is KASSA-SYSTEMEN.BE niet verplicht tot het uitvoeren van dataconversie.
22.2 Indien een acceptatietest is overeengekomen, bedraagt de testperiode veertien dagen na aflevering of, indien een door KASSA-SYSTEMEN.BE uit te voeren installatie schriftelijk is overeengekomen, na voltooiing van de installatie. Gedurende de testperiode is het cliënt niet toegestaan de programmatuur voor productieve of operationele doeleinden te gebruiken. KASSA-SYSTEMEN.BE kan steeds verlangen, derhalve ook indien zulks niet uitdrukkelijk is overeengekomen, dat cliënt met voldoende gekwalificeerd personeel een deugdelijke test van voldoende omvang en diepgang uitvoert op (tussen-)resultaten van de ontwikkelingswerkzaamheden en dat de testresultaten schriftelijk, overzichtelijk en begrijpelijk aan KASSA-SYSTEMEN.BE worden gerapporteerd.
22.4 Indien bij het uitvoeren van de overeengekomen acceptatietest blijkt dat de programmatuur fouten bevat die de voortgang van de acceptatietest belemmeren, zal cliënt KASSA-SYSTEMEN.BE hierover schriftelijk gedetailleerd informeren, in welk geval de testperiode onderbroken wordt totdat de programmatuur zodanig is aangepast dat die belemmering is opgeheven.
22.5 Indien bij het uitvoeren van de overeengekomen acceptatietest blijkt dat de programmatuur fouten in de zin van artikel 6.6 bevat, zal cliënt KASSA-SYSTEMEN.BE uiterlijk op de laatste dag van de testperiode door middel van een schriftelijk en gedetailleerd testrapport over de fouten informeren. KASSA-SYSTEMEN.BE zal zich naar beste vermogen inspannen de bedoelde fouten binnen een redelijke termijn te herstellen, waarbij KASSA-SYSTEMEN.BE
gerechtigd is tijdelijke oplossingen, programmaomwegen of probleem vermijdende restricties in de programmatuur aan te brengen.
22.6 Acceptatie van de programmatuur mag niet worden onthouden op andere gronden dan die welke verband houden met de tussen partijen uitdrukkelijk overeengekomen specificaties en voorts niet wegens het bestaan van kleine fouten, zijnde fouten die operationele of productieve ingebruikname van de programmatuur redelijkerwijs niet in de weg staan, onverminderd de verplichting van KASSA-SYSTEMEN.BE om deze kleine fouten in het kader van de garantieregeling van artikel 16, indien toepasselijk, te herstellen. Acceptatie mag voorts niet worden onthouden met betrekking tot aspecten van de programmatuur die slechts subjectief beoordeeld kunnen worden, zoals de vormgeving van gebruikersinterfaces.

22.7 Indien de programmatuur in fasen en/of onderdelen wordt afgeleverd en getest, laat de niet-acceptatie van een bepaalde fase en/of onderdeel een eventuele acceptatie van een eerdere fase en/of een ander onderdeel onverlet.
22.8 Bij gebreke van een uitdrukkelijk overeengekomen factureringsschema zijn alle bedragen die betrekking hebben op het ontwikkelen van de programmatuur, verschuldigd bij de aflevering van de programmatuur dan wel, indien in voorkomend geval tevens een door KASSA-SYSTEMEN.BE
uit te voeren installatie schriftelijk is overeengekomen, bij voltooiing van de installatie.

 

GEBRUIK EN ONDERHOUD VAN PROGRAMMATUUR
De in dit hoofdstuk “Gebruik en onderhoud van programmatuur” vermelde bepalingen zijn, naast de Algemene Bepalingen van deze algemene voorwaarden, van toepassing op alle door KASSA-SYSTEMEN.BE ter beschikking gestelde programmatuur. De in dit hoofdstuk bedoelde rechten en verplichtingen hebben uitsluitend betrekking op computerprogrammatuur in een voor een gegevensverwerkende machine leesbare
vorm en vastgelegd op voor een zodanige machine leesbaar materiaal, alsmede op daarbij behorende documentatie, alles met inbegrip van eventueel door KASSA-SYSTEMEN.BE te verstrekken nieuwe versies. Daar waar in dit hoofdstuk over programmatuur wordt gesproken, zijn daarmee tevens bedoeld websites.

2

3. Gebruiksrecht
23.1 Onverminderd het bepaalde in artikel 6 verleent KASSA-SYSTEMEN.BE cliënt het niet-exclusieve recht tot het gebruik van de programmatuur. Cliënt zal de tussen partijen overeengekomen gebruiksbeperkingen steeds stipt naleven. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde omvat het gebruiksrecht van cliënt uitsluitend het recht de programmatuur te laden en uit te voeren.
23.2 De programmatuur mag door cliënt uitsluitend in zijn eigen bedrijf of organisatie worden gebruikt op de ene verwerkingseenheid en voor een bepaald aantal of soort gebruikers of aansluitingen waarvoor het gebruiksrecht is verstrekt. Voor zover daaromtrent niets anders is overeengekomen, gelden de verwerkingseenheid van cliënt waarop de programmatuur voor het eerst is gebruikt en het aantal
aansluitingen dat op het moment van eerste gebruik op die verwerkingseenheid is aangesloten, als verwerkingseenheid en aantal aansluitingen waarvoor het gebruiksrecht is verstrekt. Bij eventuele storing van de bedoelde verwerkingseenheid kan de programmatuur voor de duur van de storing op een andere verwerkingseenheid worden gebruikt. Het gebruiksrecht kan betrekking hebben op meerdere
verwerkingseenheden voor zover dat uit de overeenkomst uitdrukkelijk blijkt.
23.3 Het gebruiksrecht is niet overdraagbaar. Het is cliënt niet toegestaan de programmatuur en dragers waarop deze is vastgelegd te verkopen, te verhuren, te sublicentiëren, te vervreemden of daarop beperkte rechten te verlenen of op welke wijze of voor welk doel dan ook ter beschikking van een derde te stellen, een derde al dan niet op afstand toegang te geven tot de programmatuur of de programmatuur bij een derde ter hosting onder te brengen, ook niet indien de betreffende derde de programmatuur uitsluitend ten behoeve van cliënt gebruikt. Cliënt zal de programmatuur niet wijzigen anders dan in het kader van het herstellen van fouten. Cliënt zal de programmatuur niet gebruiken in het kader van de verwerking van gegevens ten behoeve van derden („time-sharing‟). De broncode van de programmatuur en de bij de ontwikkeling van de programmatuur voortgebrachte technische documentatie worden niet aan cliënt ter beschikking gesteld, ook niet indien cliënt bereid is voor deze terbeschikkingstelling een financiële vergoeding te voldoen. Cliënt erkent dat de broncode een vertrouwelijk karakter heeft en dat deze bedrijfsgeheimen van KASSA-SYSTEMEN.BE bevat.

 

24. Aflevering, installatie en acceptatie
24.1 KASSA-SYSTEMEN.BE zal de programmatuur op de overeengekomen soort en formaat informatiedragers aan cliënt afleveren en, indien een door KASSA-SYSTEMEN.BE uit te voeren installatie schriftelijk is overeengekomen, de programmatuur bij cliënt installeren. Bij gebreke van uitdrukkelijke afspraken daaromtrent zal cliënt zelf de programmatuur installeren, inrichten, parametriseren, tunen en indien nodig de daarbij gebruikte apparatuur en gebruiksomgeving aanpassen. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen is KASSA-SYSTEMEN.BE niet verplicht tot het uitvoeren van dataconversie.
24.3 Bij gebreke van een uitdrukkelijk overeengekomen factureringsschema zijn alle bedragen die betrekking hebben op de terbeschikkingstelling van programmatuur en het recht tot gebruik van de programmatuur verschuldigd bij de aflevering van de programmatuur dan wel, indien in voorkomend geval tevens een door KASSA-SYSTEMEN.BE uit te voeren installatie schriftelijk is overeengekomen, bij voltooiing van de installatie.

 

25. Garantie
25.1 KASSA-SYSTEMEN.BE zal zich naar beste vermogen ervoor inspannen fouten in de programmatuur in de zin van artikel 6.6 binnen een redelijke termijn te herstellen indien deze binnen een periode van drie maanden na aflevering, of, indien tussen partijen een acceptatietest is overeengekomen, binnen drie maanden na acceptatie gedetailleerd omschreven schriftelijk bij KASSA-SYSTEMEN.BE zijn gemeld. KASSA-SYSTEMEN.BE garandeert niet dat de programmatuur zonder onderbreking, fouten of overige gebreken zal werken of dat alle fouten en overige gebreken worden verbeterd. Het herstel wordt gratis uitgevoerd, tenzij de programmatuur in opdracht van cliënt is ontwikkeld anders dan voor een vaste prijs, in welk geval KASSA-SYSTEMEN.BE volgens zijn gebruikelijke tarieven de kosten van herstel in rekening zal brengen. KASSA-SYSTEMEN.BE kan volgens zijn gebruikelijke tarieven de kosten van herstel in rekening brengen indien sprake is van gebruiksfouten of onoordeelkundig gebruik van cliënt of van andere niet aan KASSA-SYSTEMEN.BE toe te rekenen oorzaken of indien de fouten bij het uitvoeren van de overeengekomen acceptatietest hadden kunnen worden vastgesteld. Herstel van verminkte of verloren gegane gegevens valt niet onder de garantie. De garantieverplichting vervalt indien cliënt zonder schriftelijke toestemming van KASSA-SYSTEMEN.BE wijzigingen in de programmatuur aanbrengt of laat aanbrengen, welke toestemming niet op onredelijke gronden zal worden onthouden.
25.2 Herstel van fouten zal geschieden op een door KASSA-SYSTEMEN.BE te bepalen locatie. KASSA-SYSTEMEN.BE is gerechtigd tijdelijke oplossingen dan wel programmaomwegen of probleemvermijdende restricties in de programmatuur aan te brengen.
25.3 KASSA-SYSTEMEN.BE heeft geen verplichting inzake herstel voor fouten die na afloop van de in artikel 24.1 bedoelde garantieperiode zijn gemeld, tenzij tussen partijen een onderhoudsovereenkomst is afgesloten welke een zodanige plicht tot herstel omvat.

 

26. Onderhoud
26.1 Indien voor de programmatuur een onderhoudsovereenkomst is gesloten of indien in de gebruiksvergoeding van de programmatuur onderhoud is inbegrepen, zal cliënt overeenkomstig de gebruikelijke procedures van KASSA-SYSTEMEN.BE geconstateerde fouten in de programmatuur gedetailleerd aan KASSA-SYSTEMEN.BE melden. Na ontvangst van de melding zal KASSA-SYSTEMEN.BE zich naar beste vermogen inspannen fouten te herstellen en/of verbeteringen aan te brengen in latere nieuwe versies van de programmatuur. De resultaten zullen afhankelijk van de urgentie op de door KASSA-SYSTEMEN.BE te bepalen wijze en termijn aan cliënt ter beschikking worden gesteld. KASSA-SYSTEMEN.BE is gerechtigd tijdelijke oplossingen dan wel programmaomwegen of probleem vermijdende restricties in de programmatuur aan te brengen. Bij gebreke van uitdrukkelijke afspraken daaromtrent zal cliënt zelf de gecorrigeerde programmatuur dan wel de beschikbaar gestelde nieuwe versie installeren, inrichten, parametriseren, tunen en indien nodig de daarbij gebruikte apparatuur en gebruiksomgeving aanpassen. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen is KASSA-SYSTEMEN.BE niet verplicht tot het uitvoeren van dataconversie.
26.2 KASSA-SYSTEMEN.BE staat er niet voor in dat de programmatuur zonder onderbreking, fouten of andere gebreken zal werken of dat alle fouten of andere gebreken worden verbeterd.
26.3 KASSA-SYSTEMEN.BE kan de kosten van herstel volgens zijn gebruikelijke tarieven in rekening brengen indien sprake is van gebruiksfouten of onoordeelkundig gebruik of van andere niet aan KASSA-SYSTEMEN.BE toe te rekenen oorzaken of indien de programmatuur door anderen dan KASSA-SYSTEMEN.BE is gewijzigd. Herstel van verminkte of verloren gegane gegevens valt niet onder onderhoud.
26.4 Indien een onderhoudsovereenkomst is gesloten, zal KASSA-SYSTEMEN.BE bij het beschikbaar komen van verbeterde versies van de programmatuur deze aan cliënt ter beschikking stellen. Drie maanden na het beschikbaar stellen van een verbeterde versie is KASSA-SYSTEMEN.BE niet meer verplicht tot het herstellen van eventuele fouten in de oude versie en tot het verlenen van ondersteuning met betrekking tot een oude versie. Voor
het ter beschikking stellen van een versie met nieuwe mogelijkheden en functies kan KASSA-SYSTEMEN.BE van cliënt verlangen dat deze een nieuwe overeenkomst met KASSA-SYSTEMEN.BE aangaat en dat voor de terbeschikkingstelling een nieuwe vergoeding wordt betaald.
26.5 Indien cliënt niet gelijktijdig met het aangaan van de overeenkomst tot terbeschikkingstelling van de programmatuur een onderhoudsovereenkomst met KASSA-SYSTEMEN.BE is aangegaan, kan KASSA-SYSTEMEN.BE niet gehouden worden op een later moment alsnog een onderhoudsovereenkomst aan te gaan.
26.6 Bij gebreke van een uitdrukkelijk overeengekomen factureringsschema zijn alle bedragen die betrekking hebben op onderhoud van programmatuur voor aanvang van de onderhoudsperiode verschuldigd.

 

27. Programmatuur van toe KASSA-SYSTEMEN.BE
27. Indien en voor zover KASSA-SYSTEMEN.BE programmatuur van derden aan cliënt ter beschikking stelt, zullen, mits dat door KASSA-SYSTEMEN.BE schriftelijk aan cliënt is meegedeeld, voor wat betreft die programmatuur de voorwaarden van die derden van toepassing zijn met terzijdestelling van het bepaalde in deze voorwaarden. Cliënt aanvaardt de bedoelde voorwaarden van derden. Deze voorwaarden liggen voor cliënt ter inzage bij KASSA-SYSTEMEN.BE en KASSA-SYSTEMEN.BE zal deze voorwaarden aan cliënt op zijn verzoek kosteloos toezenden. Indien en voor zover de bedoelde voorwaarden van derden in de verhouding tussen cliënt en KASSA-SYSTEMEN.BE om welke reden dan ook geacht worden niet van toepassing te zijn of buiten toepassing worden verklaard, geldt het bepaalde in deze algemene voorwaarden onverkort.

 

VERKOOP VAN APPARATUUR
De in dit hoofdstuk “Verkoop van apparatuur” vermelde bepalingen zijn, naast de Algemene Bepalingen uit deze algemene voorwaarden, van toepassing indien KASSA-SYSTEMEN.BE apparatuur aan cliënt verkoopt. Voor zover de strekking van de navolgende bepalingen zich daar niet tegen verzet zijn onder het begrip „apparatuur‟ tevens losse onderdelen van apparatuur begrepen.

 

28. Selectie van apparatuur, aflevering en risico
28.1 Cliënt draagt het risico van de selectie van de gekochte apparatuur. KASSA-SYSTEMEN.BE staat er niet voor in dat de apparatuur geschikt is voor het door cliënt beoogde gebruik, tenzij in de schriftelijke koopovereenkomst tussen partijen de gebruiksdoeleinden duidelijk en zonder voorbehoud zijn gespecificeerd.
28.2 De door KASSA-SYSTEMEN.BE aan cliënt verkochte apparatuur zal aan cliënt worden afgeleverd op de plaats van het magazijn van KASSA-SYSTEMEN.BE. Slechts indien dit schriftelijk is overeengekomen, zal KASSA-SYSTEMEN.BE de aan cliënt verkochte apparatuur afleveren of doen afleveren op een door cliënt aan te wijzen plaats. KASSA-SYSTEMEN.BE zal cliënt zo mogelijk tijdig vóór de aflevering in kennis stellen van het tijdstip waarop hij of de ingeschakelde
vervoerder voornemens is de apparatuur af te leveren. De door KASSA-SYSTEMEN.BE aangegeven aflevertijden zijn steeds indicatief.
28.3 Aflevering van apparatuur geschiedt op de overeengekomen plaats tegen de overeengekomen koopprijs. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn in de koopprijs van de apparatuur niet begrepen de kosten van vervoer, verzekering, takel- en hijswerk, inhuur van tijdelijke voorzieningen e.d..
28.4 Het risico van verlies, diefstal en beschadiging van de apparatuur gaat over op cliënt bij aflevering aan cliënt. Indien ten behoeve van de aflevering, al dan niet op verzoek of instructie van cliënt, gebruik wordt gemaakt van een vervoerder, gaat het risico van verlies, diefstal en beschadiging van de apparatuur echter reeds over op cliënt op het moment van afgifte van de apparatuur aan de vervoerder.
28.5 KASSA-SYSTEMEN.BE zal de apparatuur verpakken volgens de bij hem geldende gebruikelijke maatstaven. Indien cliënt een bijzondere wijze van verpakking verlangt, zullen de daaraan verbonden meerkosten voor zijn rekening zijn. Cliënt zal met verpakkingen die vrijkomen bij de door KASSA-SYSTEMEN.BE geleverde producten, handelen op een wijze die in overeenstemming is met de daarvoor geldende overheidsvoorschriften.
Cliënt vrijwaart KASSA-SYSTEMEN.BE voor aanspraken van derden wegens niet-naleving van dergelijke voorschriften.

 

29. Omgevingseisen en installatie
29.1 Cliënt draagt zorg voor een omgeving die voldoet aan de door KASSA-SYSTEMEN.BE in voorkomend geval gespecificeerde vereisten voor de apparatuur (bijv. betreffende temperatuur, luchtvochtigheid, technische omgevingseisen e.d.).
29.2 Indien partijen dit schriftelijk uitdrukkelijk zijn overeengekomen, zal KASSA-SYSTEMEN.BE de apparatuur installeren of laten installeren. In de eventuele verplichting tot installatie van apparatuur door KASSA-SYSTEMEN.BE is niet inbegrepen de verplichting tot het installeren van programmatuur of tot het uitvoeren van dataconversie.
29.3 Indien KASSA-SYSTEMEN.BE zich heeft verbonden tot installatie zal cliënt vóór aflevering van de apparatuur een passende installatieplaats met alle noodzakelijke faciliteiten, zoals bekabeling en telecommunicatiefaciliteiten, ter beschikking stellen en alle voor de installatie noodzakelijke instructies van KASSA-SYSTEMEN.BE opvolgen.
29.4 Cliënt zal KASSA-SYSTEMEN.BE voor de uitvoering van de noodzakelijke werkzaamheden toegang verlenen tot de plaats van installatie gedurende de normale werkdagen en -uren van KASSA-SYSTEMEN.BE.

 

30. Garantie
30.1 KASSA-SYSTEMEN.BE zal zich er naar beste vermogen voor inspannen eventuele materiaal- en fabricagefouten in de apparatuur, alsmede in onderdelen die door KASSA-SYSTEMEN.BE in het kader van garantie of onderhoud zijn geleverd, binnen redelijke termijn kosteloos te herstellen indien deze binnen een periode van drie maanden na aflevering gedetailleerd omschreven bij KASSA-SYSTEMEN.BE zijn gemeld. Indien herstel naar het redelijk oordeel van KASSA-SYSTEMEN.BE niet mogelijk is, herstel te lang gaat duren of als aan herstel onevenredig hoge kosten zijn verbonden, is KASSA-SYSTEMEN.BE gerechtigd de apparatuur kosteloos te vervangen door andere, soortgelijke maar niet noodzakelijkerwijs identieke, apparatuur.
Dataconversie die noodzakelijk is als gevolg van herstel of vervanging valt buiten de garantie. Alle vervangen onderdelen worden eigendom van KASSA-SYSTEMEN.BE. De garantieverplichting vervalt indien de materiaal- of fabricagefouten geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik, van buiten komende oorzaken zoals brand- of waterschade, of indien cliënt zonder toestemming van KASSA-SYSTEMEN.BE wijzigingen in de apparatuur of in de onderdelen die door KASSA-SYSTEMEN.BE in het kader van garantie of onderhoud zijn geleverd, aanbrengt of doet aanbrengen. KASSA-SYSTEMEN.BE zal een zodanige toestemming niet op onredelijke gronden onthouden.
30.2 Werkzaamheden en kosten van herstel buiten het kader van deze garantie zullen door KASSA-SYSTEMEN.BE in rekening worden gebracht conform zijn gebruikelijke tarieven.
30.3 KASSA-SYSTEMEN.BE heeft geen verplichting inzake herstel voor fouten die na afloop van de in artikel 29.1 bedoelde garantieperiode zijn gemeld, tenzij tussen partijen een onderhoudsovereenkomst is afgesloten welke een zodanige plicht tot herstel omvat.

 

31. Apparatuur van toeleverancier

31.1 Indien en voor zover KASSA-SYSTEMEN.BE apparatuur van derden aan cliënt levert, zullen, mits dat door KASSA-SYSTEMEN.BE schriftelijk aan cliënt is meegedeeld, voor wat betreft die apparatuur de voorwaarden van die derden van toepassing zijn, met terzijdestelling van de daarvan afwijkende bepalingen in deze voorwaarden. Cliënt aanvaardt de bedoelde voorwaarden van derden. Deze voorwaarden liggen voor cliënt ter inzage bij KASSA-SYSTEMEN.BE en KASSA-SYSTEMEN.BE zal deze aan cliënt kosteloos op zijn verzoek toezenden. Indien en voor zover de bedoelde voorwaarden van derden in de verhouding tussen cliënt en KASSA-SYSTEMEN.BE om welke reden dan ook geacht worden niet van toepassing te zijn of buiten toepassing worden verklaard, geldt het bepaalde in deze algemene voorwaarden onverkort.

 

32. Annulering
32.1 Indien wederpartij, nadat een overeenkomst met KASSA-SYSTEMEN.BE tot stand is gekomen en voordat
KASSA-SYSTEMEN.BE aan wederpartij heeft geleverd, deze wenst te annuleren, wordt 10% van de
overeengekomen orderprijs inclusief BTW als annuleringskosten bij wederpartij in rekening
gebracht, onverminderd het recht op volledige schadevergoeding, inclusief gederfde winst;
32.2 Indien er op het moment dat wederpartij de overeenkomst annuleert reeds werkzaamheden
door of namens KASSA-SYSTEMEN.BE zijn verricht, is wederpartij gehouden de reeds gemaakte uren aan
KASSA-SYSTEMEN.BE te vergoeden;
32.3 Annulering dient schriftelijk te geschieden;
32.4 Speciaal voor wederpartij ingekochte zaken kunnen niet geannuleerd worden;
32.5 Indien wederpartij inmiddels de orderprijs aan KASSA-SYSTEMEN.BE heeft betaald, wordt bij annulering
voor terugbetaling aan wederpartij van de orderprijs minus 10 % en de vrachtkosten
zorggedragen.

 

ONDERHOUD VAN APPARATUUR
De in dit hoofdstuk “Onderhoud van apparatuur” vermelde bepalingen zijn, naast de Algemene Bepalingen van deze algemene voorwaarden, van toepassing indien KASSA-SYSTEMEN.BE en cliënt een overeenkomst voor onderhoud van apparatuur hebben gesloten.

 

33. Duur van de onderhoudsverplichting
33.1 De overeenkomst voor onderhoud van apparatuur wordt aangegaan voor de tussen partijen overeengekomen duur, bij gebreke waarvan een duur van één jaar geldt.
33.2 De duur van de overeenkomst wordt telkenmale stilzwijgend voor de oorspronkelijke periode verlengd, tenzij cliënt of KASSA-SYSTEMEN.BE de overeenkomst schriftelijk beëindigt met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden voor het einde van de betreffende periode.

 

34. Onderhoud
34.1 De inhoud en omvang van de door KASSA-SYSTEMEN.BE te leveren onderhoudsdiensten en de eventueel bijbehorende serviceniveaus zullen in een schriftelijke overeenkomst tussen partijen worden vastgelegd. Bij gebreke daarvan is KASSA-SYSTEMEN.BE verplicht zich ervoor in te spannen naar beste vermogen storingen die naar behoren door cliënt bij KASSA-SYSTEMEN.BE zijn gemeld, binnen een redelijke termijn te verhelpen. Onder „storing‟wordt in dit hoofdstuk verstaan het niet of niet zonder onderbreking voldoen aan de door KASSA-SYSTEMEN.BE schriftelijk uitdrukkelijk kenbaar gemaakte specificaties van de apparatuur. Van een storing is alleen sprake indien cliënt deze kan aantonen en deze kan worden gereproduceerd.
34.2 Het onderhoud wordt verricht tijdens de bij KASSA-SYSTEMEN.BE geldende werkdagen en werkuren.
34.3 KASSA-SYSTEMEN.BE behoudt zich onder meer het recht voor om zijn onderhoudsverplichtingen op te schorten voor de tijd dat zich op de plaats van de
opstelling van de apparatuur omstandigheden voordoen die, naar het oordeel van KASSA-SYSTEMEN.BE, risico‟s ten aanzien van de veiligheid of gezondheid van medewerkers van KASSA-SYSTEMEN.BE met zich meebrengen.
34.4 KASSA-SYSTEMEN.BE draagt zorg voor het actueel houden van zijn expertise omtrent de apparatuur. KASSA-SYSTEMEN.BE zal alle relevante gegevens omtrent de aan de apparatuur verrichte werkzaamheden registreren en vastleggen in zijn administratie. KASSA-SYSTEMEN.BE zal cliënt op eerste verzoek inzage verschaffen in de aldus vastgelegde gegevens.
34.5 Vervanging van onderdelen geschiedt indien dit naar het oordeel van KASSA-SYSTEMEN.BE noodzakelijk is om storingen te herstellen of te voorkomen. De vervangen onderdelen worden c.q. blijven eigendom van KASSA-SYSTEMEN.BE.

 

35. Onderhouds- en gebruiksvoorwaarden
35.1 Cliënt zal, onmiddellijk na het optreden van een storing aan de apparatuur, KASSA-SYSTEMEN.BE daarvan in kennis stellen door middel van een door een ter zake kundige medewerker van cliënt opgestelde gedetailleerde omschrijving van de storing. Cliënt is gehouden het personeel
van KASSA-SYSTEMEN.BE of door KASSA-SYSTEMEN.BE aangewezen derden toegang te verschaffen tot de plaats van de apparatuur, alle overige noodzakelijke medewerking te verlenen en de apparatuur aan KASSA-SYSTEMEN.BE ten behoeve van de onderhoudswerkzaamheden ter beschikking te stellen.
35.2 Op verzoek van KASSA-SYSTEMEN.BE zal een ter zake kundige werknemer van cliënt voor raadpleging bij onderhoudswerkzaamheden aanwezig zijn. Cliënt heeft het recht bij alle ten behoeve van cliënt uit te voeren werkzaamheden aanwezig te zijn.

35.3 Cliënt is bevoegd niet door KASSA-SYSTEMEN.BE geleverde apparatuur en systemen op de aan client verkochte apparatuur aan te sluiten en daarop niet door KASSA-SYSTEMEN.BE geleverde programmatuur te installeren. De kosten van het onderzoeken en verhelpen van storingen die voortvloeien uit het aansluiten van niet door KASSA-SYSTEMEN.BE geleverde apparatuur of uit het installeren van niet door KASSA-SYSTEMEN.BE geleverde programmatuur, zijn voor rekening van cliënt.
35.4 Indien het naar het oordeel van KASSA-SYSTEMEN.BE voor het onderhoud van de apparatuur nodig is dat de verbindingen van de apparatuur met andere systemen of apparatuur worden getest, zal cliënt deze andere systemen of apparatuur alsmede de desbetreffende testprocedures en informatiedragers ter beschikking van KASSA-SYSTEMEN.BE stellen.
35.5 Bij onderhoudswerkzaamheden benodigd testmateriaal dat niet tot de normale outillage van KASSA-SYSTEMEN.BE behoort, dient door cliënt ter beschikking te worden gesteld.
35.6 Cliënt draagt zorg voor de technische, ruimtelijke en telecommunicatievoorzieningen die nodig zijn om de apparatuur te laten functioneren. Het onderhoud strekt zich uitdrukkelijk niet over voornoemde voorzieningen en aansluitingen uit.
35.7 KASSA-SYSTEMEN.BE aanvaardt geen onderhoudsverplichtingen voor apparatuur die niet in Nederland is opgesteld, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen.
35.8 Bij gebreke van een overeengekomen factureringsschema zijn alle bedragen die betrekking hebben op onderhoud van apparatuur bij aanvang van de onderhoudsperiode verschuldigd.

 

36. Uitsluitingen
36.1 Werkzaamheden wegens het onderzoek of herstel van storingen die voortvloeien uit onoordeelkundig gebruik van de apparatuur of van buiten komende oorzaken, zoals gebreken in communicatielijnen of in spanningsvoorziening, of koppelingen met c.q. gebruikmaking van apparatuur, programmatuur of materialen welke niet onder de overeenkomst vallen, behoren niet tot de verplichtingen van KASSA-SYSTEMEN.BE op grond van de overeenkomst, en zullen cliënt apart in rekening worden gebracht tegen de gebruikelijke tarieven.
36.2 In de onderhoudsprijs zijn niet begrepen:
• het vervangen van verbruiksartikelen zoals onder andere magnetische opslagmedia, en inktlinten;
• de vervangingskosten van onderdelen alsmede onderhoudsdiensten voor het herstel van storingen die geheel of gedeeltelijk zijn veroorzaakt door pogingen tot herstel door anderen dan KASSA-SYSTEMEN.BE;
• werkzaamheden ten behoeve van gedeeltelijke of algehele revisie der apparatuur;
• modificaties aan apparatuur;
• verplaatsing, verhuizing, herinstallatie van apparatuur of werkzaamheden ten gevolge hiervan.

Voor meer informatie:


KASSA-SYSTEMEN.BE CommV


info@Kassa-Systemen.be
www.Kassa-Systemen.be
0472 68 68 36

bottom of page